سولفید سدیم

نام آیوپاک

سولفید سدیم

فرمول مولکولی

Na۲S

سایر نام ها

دی سدیم سولفید

خصوصیات

سولفید سدیم ترکیبی شیمیایی با فرمول Na۲S است که به صورت جامد سفید رنگ و محلول در آب بوده و می تواند محلول هایی با خاصیت قلیایی ایجاد نماید. سولفید سدیم و هیدرات های آن در معرض هوا، می توانند گاز سولفید هیدروژن (H۲S)آزاد نمایند که بوی بسیار تندی (شبیه به بوی تخم مرغ فاسد شده) دارد. سولفید سدیم صنعتی به دلیل وجود پلی-سولفیدها معمولاً به رنگ زرد و آجری وجود دارد.

کاربردها