پیشرو در تولید ملی

شرکت دانش بنیان فرآوری استرانسیم سدید درصدد آمده تا از لحاظ تولید مواد اولیه وارداتی و رفع بخشی از نیاز کشور به کربنات استرانسیم و کربنات باریم، در حال حاضر از نظر کیفیت و استاندارد محصول موفق به تولید سطح بالایی از محصولات مشابه وارداتی چینی شده است.