شرکت فرآوری استرانسیم سدید به عنوان یک شرکت ایرانی دانش بنیان، در خط مشی خود به موضوع محیط زیست اشاره کرده و براساس آن، استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14001-200 را در نظر گرفته و در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، تأمین سلامتی و ایمنی نیروی انسانی را هدف اصلی خویش قرار داده است.

بخشی از اقدامات زیست محیطی شرکت دانش بنیان فرآوری استرانسیم سدید

به تائید سازمان حفاظت محیط زیست استان زنجان در کارخانه فرآوری استرانسیم سدید هیچ گونه پسماند صنعتی غیر قابل بازیافت وجود ندارد.